CONVOCATORIA BOLSA DE EMPREGO AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR

Convocatoria para a constitución dunha bolsa de emprego de auxiliares de axuda no fogar.
Pola presente ábrese un prazo de 7 días hábiles, a partir do seguinte ó da publicación deste anuncio, para presentar as solicitudes e demais documentación requirida no Rexistro Xeral do
Concello ou ben mediante calquera das formas establecidas no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, todo elo
de conformidade coas bases do procedemento expostos na sede electrónica municipal.

  • Documentos relacionados:
  1. Anuncio BOPPO 24 de outubro de 2019
  2. Bases Bolsa de emprego para o servizo.