RESULTADOS DA PROBA PRÁCTICA E PUNTUACIÓNS TOTAIS

De conformidade co establecido na Base 13ª das Bases reguladoras, que indica “Concluído o exercicio da oposición correspondente, o tribunal fará pública, a relación de aspirantes que o superaron con indicación da puntuación obtida, nos termos indicados na base anterior. Contra os acordos do órgano de selección poderá interpoñerse recurso administrativo de alzada ante a Alcaldía segundo o previsto no artigo 121 LPACAP, con independencia de calquera outro recurso ou reclamación que no seu caso proceda”. Unha vez realizadas as probas prácticas faise público o resultado e puntuación total, nos termos indicados polas bases:

ANUNCIO RESULTADO PROBA PRÁCTICA plan concellos liña 3 2021