Ofertas de Emprego Público


 

 • Información: Contratación laboral temporal de dez traballadores/as ó abeiro do Plan Provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal para o ano 2020 (Plan Concellos – liña 3). Documentos 20200313 DECRETO 2020-0153 [LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS_AS E EXCLUIDOS_AS PLAN CONCELLOS 2020] 20200318 ANUNCIO SUSPENSIÓN PROCESO SELECTIVO PLAN CONCELLOS
  Información: Convocatoria para a constitución dunha bolsa de emprego de auxiliares de axuda no fogar. Pola presente ábrese un prazo de 7 días hábiles, a partir do seguinte ó da publicación deste anuncio, para presentar as solicitudes e demais documentación requirida no Rexistro Xeral do Concello ou ben mediante calquera das formas establecidas no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, todo elo de conformidade coas bases do procedemento expostos na sede […]
  Información: Contratación laboral temporal en prácticas de dous/dúas traballadores/as ó abeiro do Plan Provincial de fomento da empregabilidade “O teu primeiro emprego”. Documentos relacionados DECRETO 2019-0505 [DECRETO LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS E EXCLUIDOS/AS] DECRETO 2019-0509 [DECRETO LISTAXE DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS E DATA BAREMACIÓN MÉRITOS] ANUNCIO RESULTADOS VALORACIÓN DE MÉRITOS CONTRATACIÓN EN PRÁCTICAS
  Información: PLAN PROVINCIAL DE EMPREGO PARA A CONSERVACIÓN E MANTEMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS O Plan Concellos da Deputación de Pontevedra para o ano 2019, na súa liña destinada ó emprego, financiará a contratación de 12 desempregados/as para o Concello do Rosal, a xornada completa, por distintos períodos que van dende os catro ós nove meses. Mentres que a Deputación financiará os gastos salariais e de seguridade social, o Concello farase cargo dos gastos referidos ás liquidacións por fin de […]
  Información: Convocatoria de tres prazas de persoal encargado de facilitar información xeral sobre a Feira e da venda de cataviños, procede aprobar as bases que rexerán a contratación laboral temporal durante tres días de tres persoas que se encarguen da tarefas sinaladas. Así mesmo, engádese como novidade a creación dunha bolsa de emprego para a presente e futuras edicións. Á vista destes antecedentes dítanse as presentes bases para a contratación laboral temporal para cubrir tres prazas de PERSOAL DE INFORMACIÓN XERAL […]
  Información: Creación dunha bolsa de emprego cunha doble finalidade: a)      a substitución temporal das titulares dos postos de auxiliar de axuda no fogar con que conta o Concello co obxecto de cubrir as súas vacacións, permisos e licenzas, así como as baixas por incapacidade temporal ou outras causas sobrevidas que poidan xurdir (substitución transitoria das titulares). b)      a atención de posibles altas nun número superior ás que podan cubrir as titulares dos postos con que conta o Concello (acumulación de tarefas).
  Información: Mediante decreto da Alcaldía de 19 de febreiro de 2018 aprobáronse as bases para a contratación laboral temporal de catorce traballadores/as ó abeiro do Plan Provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal para o ano 2018 (Plan Concellos – liña 3)
  Información: Vistas as bases aprobadas por decreto da Alcaldía de 27 de novembro de 2017 para a contratación laboral temporal du auxilair administrativo e dun auxiliar de axuda no fogar ó abeiro da subvención da Consellería de Economía, Emprego e Industria para o fomento do emprego no medio rural (Aprol rural) durante o exercizo 2017. Documentos relacionados: DECRETO 2017-0644 [DECRETO APROBACIÓN LISTAXE PROVISIONAL ADMITIDOS E EXCLUIDOS APROL RURAL] DECRETO 2017-0653 [DECRETO APROBACIÓN LISTAXE DEFINITIVA ADMITIDOS E EXCLUIDOS APROL RURAL] 14.12.2017 ACTA […]
  Información: Bases reguladoras da contratación laboral temporal de cinco peóns de limpeza ó abeiro da subvención da Consellería de Economía, Emprego e Industria para a contratación polas entidades locais de personas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da Risga. Documentos relacionados 01 DECRETO 2017-0560 [DECRETO LISTAXE DEFINITIVA DE ADMITIDOS, TRIBUNAL E PROBAS] 02 27.10.2017 ACTA PROBA PRÁCTICA RISGA
  Información: O obxecto das presentes bases é proceder á selección de dous/dúas traballadores/as para levar a cabo traballos de limpeza de edificios públicos dentro do Servizo de Limpeza de Edificios Públicos Municipais, en concreto, no Centro de Saúde e no CPI “Manuel Suárez Marquier” Prazo de presentación de solicitudes: 4/10/2017 – 13/10/2017 Documentos relacionados 01 BASES PARA A CONTRATACIÓN LABORAL INTERINA DE DOUSDÚAS LIMPADORESAS DE EDIFICIOS PÚBLICOS 02 DECRETO 2017-0544 [17.10.2017 LISTAXE PROVISIONAL ADMITIDOS E EXCLUIDOS PERSOAL LIMPEZA INTERINO] 03 DECRETO […]
 • Información: Publicación  convocatoria pra a cobertura dunha praza de Oficial de Servicios Varios 28.11.2019 ANUNCIO BASES BOP 08.01.2020 PUBLICACIÓN NO BOE DA CONVOCATORIA PARA A COBERTURA DUNHA PRAZA DE OFICIAL DE SERVICIOS VARIOS 14.02.2020 ANUNCIO LISTAXE, TRIBUNAL E DATA BOP 19.02.2020 ACTA CONCURSO DE MÉRITOS OFICIAL SERVIZOS VARIOS 20200310_10.03.2020 ACTA PROBA TEÓRICA OFICIAL SERVIZOS VARIOS 20200312_12.03.2020 ACTA PROBA PRÁCTICA OFICIAL DE SERVIZOS VARIOS
  Información: Convocatoria do proceso selectivo de persoal laboral fixo: dúas prazas de peón de servizos varios Prazo de presentación de solicitudes ata o xoves 22 de marzo de 2018
 • Información: Bases da convocatoria para a provisión de unha praza de persoal funcionario interino por oposición libre: conserxe de edificios municipais primeira. O obxecto das presentes bases é proceder á selección dun/ha traballador/a para levar a cabo traballos de conserxería en edificios públicos (centros educativos, auditorio, centro social, etc.). 01 20181213_13.12.2018 ANUNCIO PRAZA CONSERXE INTERINO 02 20181129_BASES CONSERXE FUNCIONARIO INTERINO MODIFICADAS EN MESA DE NEGOCIACIÓN 20190102_Resolución_DECRETO 2019-0001 [Lista admitidos excluidos] 20190111 DECRETO 2019-0006 [LISTAXE DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS E TRIBUNAL] […]
  Información: Convocatoria do proceso de selección dunha praza de persoal funcionario de carreira: auxiliar administrativo Prazo de presentación de solicitudes ata o xoves 22 de marzo de 2018
  Información: O obxecto das presentes bases é proceder á selección con carácter de interinidade  dun/ha auxiliar administrativo/a para levar a cabo principalmente funcións de rexistro de documentos no Concello, atención e información ao público, xestións do Padrón. Documentos realacionados BASES_AUXILIAR_ADMINISTRATIVO_INTERINO DECRETO 2018-0046 [LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS AUXILIAR INTERINO] 19.02.2018 ACTA DE BAREMACIÓN DE MÉRITOS 02.03.2018 ACTA EXERCICIO TIPO TEST 05.03.2018 ACTA EXAME GALEGO E CORRECCIÓN ERRO
 • Información: Esta  convocatoria  ten  por  obxecto  a  concesión dunha bolsa de  colaboración,  en réxime  de  concorrencia  competitiva,  para  a realización  de prácticas nas oficinas de turismo do Concello do Rosal, entre o 1 de xullo e o 31 de agosto de 2016. Prazo ata o: 13 de xuño Descargas: 01 BASES BOLSA TURISMO 2016 02 LISTAXE ADMITIDOS/AS E EXCLUIDOS/AS 03 BAREMACIÓN 04 RESOLUCIÓN CONCESIÓN