Mediante Resolución de Alcaldía núm. 2021-0359 de data 20 de abril de 2021 aprobouse a listaxe definitiva de aspirantes admitidos e excluídos do proceso selectivo para a formación de bolsa de traballo de Axente de Emprego e Desenvolvemento Local (AEDL), resolvéndose na mesma, entre outros pronunciamentos, o seguinte:

  • DOCUMENTO RELACIONADOS

Anuncio de aprobación da listaxe definitiva de admitidos e excluídos de bolsa de traballo de AEDL