Ofertas de Emprego Público


 

 • Información: Convocatoria de tres prazas de persoal encargado de facilitar información xeral sobre a Feira e da venda de cataviños, procede aprobar as bases que rexerán a contratación laboral temporal durante tres días de tres persoas que se encarguen da tarefas sinaladas. Así mesmo, engádese como novidade a creación dunha bolsa de emprego para a presente e futuras edicións. Á vista destes antecedentes dítanse as presentes bases para a contratación laboral temporal para cubrir tres prazas de PERSOAL DE INFORMACIÓN XERAL […]
  Información: Creación dunha bolsa de emprego cunha doble finalidade: a)      a substitución temporal das titulares dos postos de auxiliar de axuda no fogar con que conta o Concello co obxecto de cubrir as súas vacacións, permisos e licenzas, así como as baixas por incapacidade temporal ou outras causas sobrevidas que poidan xurdir (substitución transitoria das titulares). b)      a atención de posibles altas nun número superior ás que podan cubrir as titulares dos postos con que conta o Concello (acumulación de tarefas).
  Información: Mediante decreto da Alcaldía de 19 de febreiro de 2018 aprobáronse as bases para a contratación laboral temporal de catorce traballadores/as ó abeiro do Plan Provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal para o ano 2018 (Plan Concellos – liña 3)
  Información: Vistas as bases aprobadas por decreto da Alcaldía de 27 de novembro de 2017 para a contratación laboral temporal du auxilair administrativo e dun auxiliar de axuda no fogar ó abeiro da subvención da Consellería de Economía, Emprego e Industria para o fomento do emprego no medio rural (Aprol rural) durante o exercizo 2017. Documentos relacionados: DECRETO 2017-0644 [DECRETO APROBACIÓN LISTAXE PROVISIONAL ADMITIDOS E EXCLUIDOS APROL RURAL] DECRETO 2017-0653 [DECRETO APROBACIÓN LISTAXE DEFINITIVA ADMITIDOS E EXCLUIDOS APROL RURAL] 14.12.2017 ACTA […]
  Información: Bases reguladoras da contratación laboral temporal de cinco peóns de limpeza ó abeiro da subvención da Consellería de Economía, Emprego e Industria para a contratación polas entidades locais de personas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da Risga. Documentos relacionados 01 DECRETO 2017-0560 [DECRETO LISTAXE DEFINITIVA DE ADMITIDOS, TRIBUNAL E PROBAS] 02 27.10.2017 ACTA PROBA PRÁCTICA RISGA
  Información: O obxecto das presentes bases é proceder á selección de dous/dúas traballadores/as para levar a cabo traballos de limpeza de edificios públicos dentro do Servizo de Limpeza de Edificios Públicos Municipais, en concreto, no Centro de Saúde e no CPI “Manuel Suárez Marquier” Prazo de presentación de solicitudes: 4/10/2017 – 13/10/2017 Documentos relacionados 01 BASES PARA A CONTRATACIÓN LABORAL INTERINA DE DOUSDÚAS LIMPADORESAS DE EDIFICIOS PÚBLICOS 02 DECRETO 2017-0544 [17.10.2017 LISTAXE PROVISIONAL ADMITIDOS E EXCLUIDOS PERSOAL LIMPEZA INTERINO] 03 DECRETO […]
  Información: Contratación laboral temporal para cubrir tres prazas de PERSOAL DE INFORMACIÓN XERAL E VENDA DE CATAVIÑOS  Documentos relacionados 01 BASES SELECCIÓN PERSOAL FEIRA DO VIÑO 2017 02 DECRETO 2017-0354 [LISTAXE PROVISIONAL ADMITIDOS E EXCLUIDOS] 03 DECRETO 2017-0361 [LISTAXE DEFINITIVA ADMITIDOS PERSOAL FEIRA DO VIÑO 2017] 04.07.2017 ACTA DE BAREMACIÓN DE MÉRITOS  
  Información: Mediante decreto da Alcaldía de 2 de maio de 2017 aprobáronse as bases para a contratación laboral temporal de tres traballadores/as ó abeiro do Plan Provincial de obras e servizos de competencia municipal para o ano 2017 (Plan Concellos – liña 3). Os tres postos son de oficial de albanelaría para a revalorización de espazos públicos. + DESCARGAS 01 DECRETO 2017-0241 [DECRETO LISTAXE PROVISIONAL ADMITIDOS E EXCLUIDOS] 02 DECRETO 2017-0243 [LISTAXE DEFINITIVA ADMITIDOS E EXCLUIDOS E DATA DE BAREMACIÓN DOS […]
  Información: O obxecto é proceder á selección dun/ha traballador/a para levar a cabo principalmente tarefas propias da categoría dentro da Brigada de Vías e Obras municipais. As características da praza son as que seguen:
  Información: Mediante decreto da Alcaldía de 14 de febreiro de 2017 aprobáronse as bases para a contratación laboral temporal de once traballadores/as ó abeiro do Plan Provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal para o ano 2017 (Plan Concellos – liña 4). + DESCARGAS 01 DECRETO 2017-0091 [LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS PLAN CONCELLOS] 02 DECRETO 2017-0106 [LISTAXE DEFINITIVA ADMITIDOS E EXCLUIDOS PLAN CONCELLOS DEPUTACIÓN] 03 ANUNCIO BAREMACIÓN DE MÉRITOS PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E […]
 • Información: Convocatoria do proceso selectivo de persoal laboral fixo: dúas prazas de peón de servizos varios Prazo de presentación de solicitudes ata o xoves 22 de marzo de 2018
 • Información: Convocatoria do proceso de selección dunha praza de persoal funcionario de carreira: auxiliar administrativo Prazo de presentación de solicitudes ata o xoves 22 de marzo de 2018
  Información: O obxecto das presentes bases é proceder á selección con carácter de interinidade  dun/ha auxiliar administrativo/a para levar a cabo principalmente funcións de rexistro de documentos no Concello, atención e información ao público, xestións do Padrón. Documentos realacionados BASES_AUXILIAR_ADMINISTRATIVO_INTERINO DECRETO 2018-0046 [LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS AUXILIAR INTERINO] 19.02.2018 ACTA DE BAREMACIÓN DE MÉRITOS 02.03.2018 ACTA EXERCICIO TIPO TEST 05.03.2018 ACTA EXAME GALEGO E CORRECCIÓN ERRO
 • Información: Esta  convocatoria  ten  por  obxecto  a  concesión dunha bolsa de  colaboración,  en réxime  de  concorrencia  competitiva,  para  a realización  de prácticas nas oficinas de turismo do Concello do Rosal, entre o 1 de xullo e o 31 de agosto de 2016. Prazo ata o: 13 de xuño Descargas: 01 BASES BOLSA TURISMO 2016 02 LISTAXE ADMITIDOS/AS E EXCLUIDOS/AS 03 BAREMACIÓN 04 RESOLUCIÓN CONCESIÓN