CENSO ELECTORAL

Eleccións municipais e ó parlamento europeo 2019

Exposición de listas e período de reclamacións infórmase que, dende o día 8 ata o 15 de abril de 2019,encóntranse expostas ó público as listas do censo electoral a efectos de, durante o mesmo período, formula-las reclamacións aquelas persoas omitidas no mesmo ou con datos que non sexancorrectos.
A consulta e, no seu caso, a reclamación realizaranse no concello, en horario de 8:00 a 15:00 horas.

Documento: